Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
O nás > Naše služby

Sociální rehabilitace

Poskytujeme službu „Sociální rehabilitace“ metodou podporovaného zaměstnávání. Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Cíl a cílová skupina

Cílem naší práce s uživatelem je pomoct mu:

 • získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti
 • získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit
 • posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti

Cílová skupina:

Lidé se zdravotním postižením, převážně lidé s mentálním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, hledají zaměstnání v běžných podmínkách a jsou v produktivním věku.

V rámci sociální rehabilitace poskytujeme tyto úkony:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • Nácvik obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech (telefony, bankomaty, lístkové a pořadníkové automaty, infobox na úřadu práce, automaty na kávu, apod.).
  • Poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr. Nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách – čaj, káva, mikrovlnná trouba…. Nácvik úklidu pracoviště. Nácvik hospodaření s penězi, nakupování.
  • Nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, orientace v budovách – řady, zaměstnání.
  • Seznámení s běžnými úřady. Nácvik vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům. Např. záležitosti související s invalidním důchodem, výpis z rejstříku trestů, registrace a služby úřadu práce, banka – zakládání a využívání účtu, podpis pracovní smlouvy u zaměstnavatele atd.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení do zaměstnání, k lékaři – vstupní prohlídky, doprovázení na úřady, doprovázení na kontaktní místa návazných sociálních služeb i dalších běžných služeb (personální agentury apod.)
  • Nácvik využívání veřejné dopravy. Nácvik zvládání nečekaných situací při samostatném cestování (výluky, apod.)
  • Nácvik chování v různých společenských situacích – zejména situací podporující běžné sociální začlenění - rozdíl formálních a neformálních vztahů, rozlišování hierarchie v pracovních vztazích, chování při pracovních pohovorech, rozpoznání šikany či zneužívání, zapojení do pracovního kolektivu, pomoc s objevením přirozené podpory apod.
  • Nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací - nácvik obsluhy telefonu, mobilu, nácvik obsluhy počítače – včetně využívání emailu. Nácvik zásad mezilidské komunikace. Nácvik využívání běžných zdrojů informací – internet, tisk, informační tabule, jízdní řády apod. Vytváření a nácvik využívání alternativních způsobů komunikace a zdrojů informací – specializovaný software (Stepping Stones, databáze Change Picture Bank apod.), piktogramy. Při objevování alternativní komunikace spolupracujeme se specializovanými službami jako je Centrum pro alternativní a augmentativní komunikace, Apla, Tyflocentrum, Česká unie neslyšících apod.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • upevňování získaných schopností a dovedností v rámci skupinových setkání – příklady témat: sebeprezentace, výběr vhodného zaměstnání, organizace času, včetně použití diáře, práva a povinnosti, telefonování, zvládání krizových situací, zdroje hledání práce, apod. Kurzy pc, cestování, hospodaření s penězi. Individuální učení a upevňování dovedností mj. při zaučení v běžném prostředí zaměstnání - např. formou efektivního učení (Systematic Instruction).
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů
  • Podávání informací a pomoc při zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • Poradenství při objevování a kontaktování návazných služeb (běžných služeb, zdravotních i sociálních). Pomoc při získávání informací pro rozhodování (např. možnost náhledů a praxí při rozhodování o možnostech pracovního uplatnění). Nácvik práce s rozhodováním, přebíráním zodpovědnosti za svůj život. Poradenství o právech a povinnostech při využívání služeb i při dalším fungování v přirozeném prostředí – např. při uzavírání pracovních smluv se zaměstnavateli.

Průběh služby

Uživatel při prvním kontaktu získá základní poradenství o poskytované službě a jejích podmínkách, případně o jiných vhodnějších či návazných službách. V případě vhodnosti a zájmu uživatele je podepsána dohoda o poskytování služby. S uživatelem pracuje jeden klíčový sociální pracovník (konzultant), který poté koordinuje a metodicky vede další pracovníky v sociálních službách, kteří uživateli poskytují služby (např. nácviky či doprovody). Sociální rehabilitace probíhá:

 • v terénu, kde je možné provádět nácvik v přirozeném prostředí, spolupracovat s přirozeným prostředím uživatele
 • ambulantně v prostorách organizace, kde je možné provádět nácvik v bezpečnějším prostředí, vybaveném počítači, základním kancelářským vybavením i specializovanými pomůckami (obrázkové informační materiály, speciální software apod.) Rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1x týdně, v případě potřeby intenzivního nácviku - např. v novém zaměstnání i každodenně. Skupinová setkání probíhají zpravidla 1x za měsíc. Sociální pracovník kromě přímého kontaktu s uživatelem vytváří specializované pomůcky, zjišťuje další zdroje podpory, je v kontaktu s přirozeným prostředím uživatele atd. O průběhu služby vedou všichni pracovníci pravidelné záznamy. Uživatelé služeb jsou v maximální možné míře zapojeni do plánování průběhu služby. Sociální pracovník v průběhu celé služby sleduje míru potřebné podpory uživatele. V situaci, kdy je uživatel služby začleněn a nepotřebuje již další podporu, je po vzájemné dohodě klíčového pracovníka, uživatele a dalších zúčastněných osob z přirozeného prostředí uživatele služba ukončena.

» Leták pro klienty

Přečteno 2068x

     

Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + setkání pro čekatele - 28. 1. 2020 10:00

Skupinové setkání proběhne v úterý 28. 1. 2020 v liberecké kanceláři.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + Čekatelé - 29. 1. 2020 10:00

Skupinové setkání proběhne ve středu 29. 1. 2020 v 10hodin v jablonecké kanceláři.

Téma setkání: Pohovor

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + čekatelé - 15. 1. 2020 08:45

Společné skupinové setkání pro uživatele a čekatele proběhne v měsíci leden, dne 15. 1. 2020 v Ekocentru Brniště. 


Sraz před organizací Rytmus v České Lípě v 8:45h, návrat okolo 13:30h.


Skupinové setkání na vybrané kurzy: "Pekařství, Košíkářství, Opravy zemědělských strojů a Moderní chov skotu"

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Jilemnici - 13. 1. 2020 10:00

V současné době nebudou Job kluby z organizačních důvodů plánovány.


Job klub v Semilech - 29. 1. 2020 10:00

1. letošní Job klub na téma: "Má přání do roku 2020" proběhne ve středu 29. 1. 2020 od 10:00.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online