Podpoř nás

Zavolejte nám

Naše služby

Sociální rehabilitace

Poskytujeme službu „Sociální rehabilitace“ metodou podporovaného zaměstnávání. Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Cíl a cílová skupina

Cílem naší práce s uživatelem je pomoct mu:

Cílová skupina:

Lidé se zdravotním postižením, převážně lidé s mentálním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, hledají zaměstnání v běžných podmínkách a jsou v produktivním věku.

V rámci sociální rehabilitace poskytujeme tyto úkony:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • Nácvik obsluhy přístrojů běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech (telefony, bankomaty, lístkové a pořadníkové automaty, infobox na úřadu práce, automaty na kávu, apod.).
  • Poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr. Nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách – čaj, káva, mikrovlnná trouba…. Nácvik úklidu pracoviště. Nácvik hospodaření s penězi, nakupování.
  • Nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, orientace v budovách – řady, zaměstnání.
  • Seznámení s běžnými úřady. Nácvik vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům. Např. záležitosti související s invalidním důchodem, výpis z rejstříku trestů, registrace a služby úřadu práce, banka – zakládání a využívání účtu, podpis pracovní smlouvy u zaměstnavatele atd.
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení do zaměstnání, k lékaři – vstupní prohlídky, doprovázení na úřady, doprovázení na kontaktní místa návazných sociálních služeb i dalších běžných služeb (personální agentury apod.)
  • Nácvik využívání veřejné dopravy. Nácvik zvládání nečekaných situací při samostatném cestování (výluky, apod.)
  • Nácvik chování v různých společenských situacích – zejména situací podporující běžné sociální začlenění – rozdíl formálních a neformálních vztahů, rozlišování hierarchie v pracovních vztazích, chování při pracovních pohovorech, rozpoznání šikany či zneužívání, zapojení do pracovního kolektivu, pomoc s objevením přirozené podpory apod.
  • Nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací – nácvik obsluhy telefonu, mobilu, nácvik obsluhy počítače – včetně využívání emailu. Nácvik zásad mezilidské komunikace. Nácvik využívání běžných zdrojů informací – internet, tisk, informační tabule, jízdní řády apod. Vytváření a nácvik využívání alternativních způsobů komunikace a zdrojů informací – specializovaný software (Stepping Stones, databáze Change Picture Bank apod.), piktogramy. Při objevování alternativní komunikace spolupracujeme se specializovanými službami jako je Centrum pro alternativní a augmentativní komunikace, Apla, Tyflocentrum, Česká unie neslyšících apod.
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • upevňování získaných schopností a dovedností v rámci skupinových setkání – příklady témat: sebeprezentace, výběr vhodného zaměstnání, organizace času, včetně použití diáře, práva a povinnosti, telefonování, zvládání krizových situací, zdroje hledání práce, apod. Kurzy pc, cestování, hospodaření s penězi. Individuální učení a upevňování dovedností mj. při zaučení v běžném prostředí zaměstnání – např. formou efektivního učení (Systematic Instruction).
 4. Pomoc při uplatňování práv a zájmů
  • Podávání informací a pomoc při zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • Poradenství při objevování a kontaktování návazných služeb (běžných služeb, zdravotních i sociálních). Pomoc při získávání informací pro rozhodování (např. možnost náhledů a praxí při rozhodování o možnostech pracovního uplatnění). Nácvik práce s rozhodováním, přebíráním zodpovědnosti za svůj život. Poradenství o právech a povinnostech při využívání služeb i při dalším fungování v přirozeném prostředí – např. při uzavírání pracovních smluv se zaměstnavateli.

Průběh služby

Uživatel při prvním kontaktu získá základní poradenství o poskytované službě a jejích podmínkách, případně o jiných vhodnějších či návazných službách. V případě vhodnosti a zájmu uživatele je podepsána dohoda o poskytování služby. S uživatelem pracuje jeden klíčový sociální pracovník (konzultant), který poté koordinuje a metodicky vede další pracovníky v sociálních službách, kteří uživateli poskytují služby (např. nácviky či doprovody). Sociální rehabilitace probíhá: