CHCI ZAMĚSTNAT OZP

CO PODPOROU OZP ZÍSKÁTE  A JAK TO FUNGUJE DLE ZÁKONU? 

KDO JE OZP 

Upravuje:

• Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – v platném znění

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ).

Nová právní úprava zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, již nerozlišuje invaliditu plnou a invaliditu částečnou. Invalidita je nově vymezena dle § 39 jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu 1. stupně, (dříve částečná invalidita),

• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu 2. stupně, (dříve částečná invalidita),

• nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu 3. stupně, (dříve plná invalidita).

Osoby uznané invalidní v 1. a 2. stupni jsou označovány jako "osoby se zdravotním postižením." Osoby uznané invalidní ve 3. stupni jsou považovány za "osoby s těžším zdravotním postižením."

O přiznání invalidity rozhoduje vždy orgán sociálního zabezpečení (ČSSZ, OSZZ) na základě podané žádosti.

Pokud jsou osoby uznané invalidními v 1. a 2. stupni nezaměstnané, platí pro ně povinnost být v evidenci Úřadu práce. Pokud se nezaevidují, pojištění si musí hradit samy. Osoby uznané invalidními ve 3. stupni nemusí být v evidenci Úřadu práce. Pojištění za ně platí stát.

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění. Mají zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jejich schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím, nebo potvrzením, které na základě žádosti vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ. 


ÚLEVY NA DANÍCH 

Tím, že pomáháte zdravotně znevýhodněným osobám uplatnit se na trhu práce (napřímo zaměstnáváte), získáváte nárok na úlevu na daních za každého zdravotně znevýhodněného zaměstnance.

Výše daňové úlevy, na kterou máte nárok, se odvíjí od stupně invalidity daného zaměstnance.

 • za každého zaměstnance se zdravotním postižením o 18 000 Kč (jedná-li se o zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod v 1. nebo 2. stupni.)

 • za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením o 60 000 Kč (jedná-li se tedy o zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod v 3. stupni.)

Výše uvedené daňové úlevy si jako zaměstnavatel, fyzická, nebo právnická osoba, můžete uplatnit v ročním zúčtování. (celková částka daňové úlevy se však může lišit)

Legislativní oporu zaměstnavatelům poskytuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, který v § 53 upravuje slevy na daních.

V případě kteréhokoliv dotazu k uplatňování daňových slev či zaměstnávání OZP, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře -> klikněte sem


POVINNÝ PODÍL 

Upravuje:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění
 • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti – v platném znění

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Tento povinný podíl činí 4%. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit:

 • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru (viz níže)
 • odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek (viz níže)
 • odvodem do státního rozpočtu (viz níže)

VŠECHNY 3 MOŽNOSTI LZE LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT.
Podrobněji §81, Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění.

Zaměstnávání OZP v pracovním poměru

Jednou z možností je zaměstnávání OZP v pracovním poměru, kdy osoba s těžkým zdravotním postižením (ve 3. stupni invalidního důchodu) se pro tyto účely započítává 3x (viz vyhláška §17).

Příkl.: Vaše firma má 75 zaměstnanců a zvolíte si možnost plnění povinného podílu zaměstnáním OZP. Vaší povinností je tedy zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením (4% z 75 = 3). Můžete si poté vybrat mezi dvěmi možnostmi:

 • Zaměstnáte 3 osoby uznané invalidní v 1. nebo 2. stupni invalidního důchodu (dříve ČID)
 • Zaměstnáte 1 osobu uznanou invalidní v 3. stupni invalidního důchodu, tedy osobu těžce zdravotně postiženou (dříve PID, která se započítává jako 3 osoby uznané invalidní v 1. a 2. stupni invalidního důchodu).

Se zaměstnáním OZP vám může pomoci právě agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o. p. s., která podporuje zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce!

Jak může Rytmus Liberec, o. p. s. pomoci zaměstnavateli?

 • Doporučí vhodného zaměstnance se zdravotním postižením.
 • Zaměstnáním OZP získáte člověka s motivací.
 • Pomůže s vytipováním vhodné pracovní pozice pro OZP.
 • Pomůže se sestavením vhodné pracovní náplně pro OZP.
 • Nabízí podporu bezplatného pracovního asistenta. Pracovní asistent pomáhá OZP se zaučením, abyste nemuseli pro tyto účely vyčleňovat člověka ze svého týmu. Nepracuje však za OZP. Pracovní asistent též přispívá k propojení účelné komunikace, podpoře stmelení týmu s OZP a předchází tak konfliktům, které mohou vzniknout z nedorozumění. Pracovní asistent pracuje se zdravotně postiženým zaměstnancem na kvalitě odvedené práce a postupném osamostatňování se v pracovním procesu.
 • Získáte poradenství v legislativních otázkách.
 • Můžete získat nominaci do soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku.
 • Informujeme vás o výsledcích naší praxe v zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce.

Odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek

Zákon o zaměstnanosti upravuje tuto možnost takto: odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanský sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Od 1.1.2012 zde došlo ke změnám!!! Aby nedocházelo k tzv. přefakturaci, byl stanoven limit, kdy se objem těchto výrobků nebo služeb omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením (viz zákon §81 odst.3).

Pozor, jestliže se rozhodnete pro náhradní plnění tímto způsobem, zjistěte si, kolik OZP sám zaměstnavatel od kterého výrobky či služby odebíráte, zaměstnává! Do jaké výše je tento zaměstnavatel oprávněn toto náhradní plnění poskytovat zjistíte na základě čestného prohlášení, které vám zašle.

Příkl.: Za rok 2015 byla průměrná měsíční mzda 27 903,- Kč, ke splění podílu tedy musela firma v roce 2016 odebrat zboží a služby v celkové výši 181 321,- Kč. (Zdroj:https://www.nahradni-plneni-2017.cz/)

Odvodem do státního rozpočtu

Pokud si zvolíte možnost odvodu do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce, musíte splnit tuto povinnost do 15. února následujícího roku. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat v rámci plnění povinného podílu, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. – III. čtvrtletí kalendářního roku, v němž tato povinnost vznikla (viz zákon §82).

Příklad:
Průměrná měsíční mzda za I. čtvrtletí kalendářního pro rok 2022 činí 37 929 Kč. Za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením tedy odvedete 82 323 Kč (2,5 x 37 929).

ZVAŽTE ZDA, NENÍ LEPŠÍ TUTO ČÁSTKU VYPLATIT NA MZDĚ OSOBĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTERÁ PRO VÁS ODVEDE POTŘEBNOU PRÁCI A PŘIPOJÍTE SE KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM.