PROJEKTY

PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI 

Služba "Sociální rehabilitace" je od 1. 1. 2023 podporována v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, který zahájil Liberecký kraj v rámci realizaci individuálního projektu s názvem "Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji", registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885

ZNOVU SPOLU A SMYSLUPLNĚ

Díky tomuto současnému projektu, jsme schopni i nadále poskytovat vzdělávací semináře pro OZP, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnostních kompetencí pro další začleňování těchto osob do majoritní společnosti v rámci celoživotního vzdělávání.....

BÝT BLÍŽE K UŽIVATELŮM

Všichni pracovníci, díky akreditovaným a dobře zvoleným kurzům, každý rok navyšují své profesní znalosti, získávají nové zkušenosti, prohlubují dovednosti, zvyšují psychickou odolnost a pečují o svou duševní hygienu.....

DOKÁŽU TO, I KDYŽ...

SPOLEČNĚ KE SMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU

Díky projektu organizace Rytmus Liberec, o.p.s. připravujeme přes 20 vzdělávacích seminářů včetně nákupu pomůcek a spolupráce s dalšími organizacemi, externisty a lektory. Semináře budou realizovány ihned po uvolnění pandemické situace. Některé semináře budou přístupné online formou webinářů......

Je manipulace s invalidním vozíkem těžká? Jak vidí člověk s vadami zraku a jak se pohybuje v prostoru? Jak se cítí člověk s duševním onemocněním, když musí vyřídit záležitosti a necítí se dobře? Jak komunikovat s člověkem, který nás špatně slyší? Jaká je další alternativa komunikace nejen pro člověka s mentálním postižením?


Projekty, kterých jsme byli součástí

Evropská unie – Provoz sociální služby byl v letech 2018 – 2020 částečně financován z projektu "Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji" CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

V období od října 2009 do konce listopadu 2012 byla činnost Rytmus Liberec, o. p. s. financována z Individuálního projektu "IP1 – Služby sociální prevence Libereckého kraje". Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPLZZ. Díky projektu bylo z velké části zajištěno financování služby "Sociální rehabilitace" ve spádové oblasti Liberec a Jablonec. www.esfcr.cz